Get Adobe Flash player

Една од примарните задачи на нашата компанија е изработка на апликативен софтвер наменет за книговодствено и магацинско работење на угостителски објекти, веледрогерии, аптеки, продавници и т.н. Нашиот софтвер се одликува со стабилност, сигурност и едноставност за користење. Со нашиот софтвер Вашите податоци се заштитени, сигурни и достапни во секое време.

ФОКС изработува :

postheadericon Софтвер за производство

 • прием на суровини во магацин за суровини;
 • работен налог со требовање на суровини;
 • магацин за готов производ;
 • фактурирање на роба;
 • материјална картица за производ и суровина;
 • картица за купувач и добавувач;
 • лагер во магацинот за суровини и во магацинот за готов производ;
 • пописна листа;

postheadericon Софтвер за книговоство

 • книжење на документи во налог;
 • преглед на налози;
 • контен план;
 • аналитичка и синтетичка картица за конто;
 • бруто биланс и заклучен лист;
 • спецификација на купувачи, добавувачи;
 • спецификација за две конта (купувачи и добавувачи);
 • состојба за еден коминтент;
 • изработка на ПЛТ образец  за трговина на мало;
 • ЕТ образец;
 • Нивелација на цени;

postheadericon Софтвер за угостителство

 • продажба по маси и келнери;
 • преглед на сметки по маси;
 • промет по келнери;
 • продадени артикли и суровини за тековен ден или период;
 • лагер листа во шанк и кујна;

postheadericon Софтвер за веледрогерии

 • опфаќа комплетно материјално водење на една веледрогерија;
 • фактурирање;
 • влез на роба со приемница;
 • картица за купувач и добавувач;
 • материјална картица за артикал;
 • лагер листа;
 • можност за водење повеќе магацини паралелно;

postheadericon Софтвер за аптеки

 • комерцијална продажба и работа со рецепти (позитивна листа);
 • преглед на промет по фармацевти и преглед на издадени рецепти за тековен ден или за период;
 • лагер листа од позитивна листа и од негативна листа (целосен или за одредена фабрика);
 • материјална картица за одреден лек;
 • изработка на ПЛТ образец (влезни фактури со изработка на калкуалација);
 • нарачка на роба за одредена фабрика или целосно, врз основа на предходно дефинирана критична залиха за секој лек посебно;
 • го содржи регистарот на сите лекови по фабрики и јачини;
 • фактурирање до фондот;
 • пописна листа во секо време;